Obaveze vlasnika maloprodanih objekata

PODSETNIK NA NEKE OD STVARI NA KOJE PREDUZETNIK U SVOM MALOPRODAJNOM OBJEKTU TREBA DA OBRATI PAŽNJU:

1.) NA ULAZU U OBJEKAT: 
• MORA BITI ISPISAN PUN NAZIV RADNJE (IZ REŠENJA ) ; 
• MORA BITI ISTAKNUTO RADNO VREME I MORATE GA SE  PRIDRŽAVATI 
• TREBALO BI IMATI IMATI OBAVEŠTENJE : OTVORENO – ZATVORENO  

2.) NA VIDNOM MESTU MORA BITI ISTAKNUTO OBAVEŠTENJE O OBAVEZI     
    IZDAVANJA FISKALNOG ISEČKA (VELIČINE 30x40 cm a za prodavnice čija je 
    površina veća od 100 m2 dimenzije su 30x50 cm) 
  
3.) U BLIZINI KASE TREBA DA BUDE ISTAKNUTO OBAVEŠTENJE 
     MINISTARSTVA FINANSIJA  O  OBAVEZI  IZDAVANJA FISKALNOG 
     ISEČKA  SA OBAVEŠTENJEM  O BROJU TELEFONA PORESKE     
     UPRAVE ZA PRIJAVE GRAðANA O NEIZDAVANJU FISKALNIH  
     ISEČAKA. OVO OBAVEŠTENJE JE VELIČINE A4 FORMATA 

4.) U OBJEKTU SE MORA IMATI I ZNATI GDE SE NALAZI I NA ZAHTEV 
     INSPEKCIJE POKAZATI: 
•   REŠENJE O REGISTRACIJI 
•   PRAVILNIK O REŠAVANJU REKLAMACIJA 
•   PROTIVPOŽARNI APARAT  SA ATESTIMA ( za objekte koji rade sa     
        bojama i lakovima) 
•  PRIJAVU NA PENZIJSKO OSIGURANJE RADNIKA KOJI RADE  U    
       OBJEKTU  ( M?2, E?1, E?3) 
•  UGOVORE O RADU  
•  SVI MERNI UREðAJI (VAGE, METRI, .......) MORAJU BITI BAŽDARENI   
       U ZAKONSKIM ROKOVIMA 

5.) DOKUMENTACIJA VEZANA ZA FISKALNU KASU: 

•  REŠENJE O FISKALIZACIJI 
•  SERVISNA KNJIŽICA ( vodite računa da je obavezan servis svake godine) 
•  PROVERITI DA LI SE PODACI KOJE ODSTAMPA FISKALNA KASA   
       NA FISKALNOM ISEČKU NALAZE TAČNI SLEDEĆI PODACI: 
- NAZIV FIRME 
- ADRESA ( Nije obavezan poštanski broj ) 
- P I B 
- BROJ KASE (IBFM) 
TAČNO  VREME (ako kasa ne pokazuje tačno vreme može se steći utisak da se 
ne pridržavate radnog vremena).                                                         
Ne zaboravite pomeriti  vreme  2 puta godišnje kada se pomera sat  zimsko – 
letnje vreme 
• EVIDENCIJE KOJE SE VODE VEZANO ZA FISKALNU KASU: 
- KNJIGA DNEVNIH IZVEŠTAJA ( EDI )  
          
         DAN U MESECU  već je popunjen 
         DATUM FORMIRANJA DNEVNOG IZVEŠTAJA upisuje se        
         datum koji se slaže sa 1. kolonom (nedelja se preskače). Dnevni      
         izveštaj  se formira obavezno na kraju radnog dana 
         
        REDNI BROJ DNEVNOG IZVEŠTAJA upisuje se broj BD koji  
        Se nalazi na kraju dnevnog izveštaja koji odštampa kasa.  
        U slučaju da se u jednom danu formira više dnevnih izveštaja svi  
        Se upisuju u isti red da bi datum odgovarao sa kolonom 1. – dan  
        U mesecu. 
        BROJ SASTAVLJENIH OBRAZACA  '' NI '' upisuje se samo  
        broj komada naloga za ispravku koji su načinjeni tog dana. 
        BROJ IZDATIH FISKALNIH RAČUNA  upisuje se broj izdatih  
        računa  u tom danu. 
        Fiskalni računi se izdaju kada fiskalna kasa nije u funkciji 
        Uz knjige dnevnih izveštaja čuvaju se PERIODIČNI IZVEŠTAJI 
        koji se izvlače poslednjeg dana poreskog perioda i to nakon   
        formiranja dnevnog izveštaja 
       NALOG ZA ISPRAVKU (obrazac NI) mora se voditi računa da se  
       ispravka može vršiti samo ako u prilogu imamo fiskalni isečak. 
         
- EVIDENCIJA O BLOKOVIMA FISKALNIH RAČUNA IZDATIM U 
UPOTREBU (OBRAZAC EFRU) u koji se evidentiraju fiskalni računi  
tj. Njihove numeracije i to ne kada su oni ispisani (to se vodi u knjizi 
dnevnih izveštaja) nego se ovde evidentira BLOK FISKALNIH 
RAČUNA KOJE POSEDUJETE U PRODAVNICI bez obzira na to da li 
su oni korišćeni ili nisu. 
Odnosno u prodavnici nesme biti blok fiskalnih računa koji nije 
evidentiran kroz EFRU OBRAZAC 

6.) PRODAJNE CENE MORAJU BITI VIDNO ISTAKNUTE 

7.) TRGOVAČKA KNJIGA MORA BITI AŽURNA U DAN 

8.) ROBA UVOZNOG POREKLA MORA IMATI DEKLARACIJE 
ZALEPLJENE NA SVAKOM POJEDINAČNOM PROIZVODU NA 
SRPSKOM JEZIKU SA PODACIMA O VRSTI ROBE, ZEMLJI 
POREKLA,  PODATAK O UVOZNIKU, SASTAVU ROBE I NAČINU
UPOTREBE 

9.) TEHNIČKA ROBA MORA IMATI DODATNU DOKUMENTACIJU 
VEZANU ZA GARANCIJU. GARANTNI LIST SE MORA POPUNITI SA PODACIMA
(serijski broj aparata i sl. tj sve osim datuma prodaje) 

10.) AKO KUPAC ŽELI DA REZERVIŠE NEKU ROBU NA NEKOLIKO DANA, 
DUŽNI STE DA NA ROBI NAPIŠETE DA JE ROBA REZERVISANA I TO: 
KOG DANA I DO KOG DANA REZERVACIJA VAŽI (može najviše sedam dana) 

11.) ZAKON O ZABRANI PUŠENJA 
•  PUŠENJE NE MORA BITI ZABRANJENO NIGDE OSIM U ŠKOLAMA,     
       ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, U JAVNOM SAOBRAĆAJU I U  
       PROSTORIJAMA GDE SE SLUŽI HRANA 
•  PUŠENJE SE MOŽE ZABRANITI U RADNOJ PROSTORIJI GDE  
       ZAJEDNO RADE NEPUŠAČI SA PUŠAČIMA ALI NE MORA AKO TO NE     
       ZAHTEVA NEPUŠAČ (kazniće vas inspekcija ako je pozove nepušač). 
  U SLUČAJU ZABRANE PUŠENJA MORA SE OBEZBEDITI 
  PROSTORIJA GDE JE PUŠENJE DOZVOLJENO. 
  U FARBARAMA JE ZABRANJENO PUŠENJE ALI NE ZBOG  ZAKONA   
  O ZABRANI PUŠENJA NEGO ZBOG ZAŠTITE OD POŽARA. 

POSEBNE NAPOMENE:

AKO DODJE INSPEKCIJA  U RADNJU A NE POKAŽE VAM SLUŽBENU LEGITIMACIJU  
ZAHTEVAJTE DA VAM OBAVEZNO POKAŽE SLUŽBENU LEGITIMACIJU (OVO JE 
PREVENTIVA, DA VAM NE DODJE LAŽNI INSPEKTOR I EVENTUALNO NAPLATI NEKU KAZNU, UZME NEKI NOVAC ILI ROBU). 

NETREBA DOZVOLITI INSPEKTORU DA VAM TVRDI DA NEŠTO NIJE U SKLADU SA ZAKONOM, DOK VAM JASNO NE KAŽE I NAPISE, KOJI CLAN KOJEG ZAKONA JE PREKRSEN. 

                               © 2012 www.supersaldo.net